PROJEKTOVANJE

IDEJNI PROJEKTI ZA DOBIJANJE LOKACIJSKIH USLOVA, PROJEKTI ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, IZVOĐAČKI PROJEKTI

Vinarija “Pruna” Kučevo

REFERENCE:

Marselj, Francuska – projekat čelične konstrukcije

Pijaca, Užice

Liberty, Brčko, BiH – 2020

Jani Remić – Slovenija – 2020. god.

Davidović – Ručići – Gornji Milanovac – 2019.god.

FM TRADE – Kruševac – 2019. god.

TRAYAL – Kruševac – 2019 – idejno rešenje renoviranja fasade

Tim saradnika, inženjera i tehničara okupljen da Vaše zamisli budu sprovedene u delo. Počevši od skica, 3D vizuelizacije, preko idejnih projekata do izvođačkih projekata, naš tim to uspeva na veoma brz i kvalitetan način.

– izrada IDEJNOG REŠENJA (PROJEKTA) za dobijanje lokacijskih uslova

– izrada SITUACIONOG PLANA (pozicioniranje objekta)

– izrada PROJEKTA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE (radi se tek po dobijanju lokacijske dozvole).

IDEJNO REŠENJE

Na osnovu situacionog plana (radi ga geometar) i informacija o lokaciji,  radimo IDEJNO REŠENJE (PROJEKAT) za dobijanje lokacijskih uslova. Vi nam dajete PROJEKTNI ZADATAK, tj. definišemo broj, namenu i veličinu prostorija, eventualno i raspored, spratnost, način gradnje i materijale.
Tada Vam radimo IDEJNO REŠENJE – osnove svih etaža kao i 3D vizualizaciju. Ako niste zadovoljni nečim, radimo korekciju, sve dok ne budete zadovoljni i Vi ali i Mi, jer moramo poštovati i pravila struke. Kada ste zadovoljni, tada imamo elemente za definisanje oblika i veličine objekta tako da se može preći na sledeću fazu.
Napominjemo da je ova faza veoma važna, jer kada jednom dobijete PRAVILA GRADNJE I LOKACIJSKU DOZVOLU, više ne bi trebalo odstupati od dozvoljenih (traženih) dimenzija i spratnosti objekta jer ćete, u protivnom, sve morati raditi ispočetka.

SITUACIONO REŠENJE

situacioni plan

Kada smo kroz idejno rešenje definisali spoljne mere objekta, spratnost i željeni položaj Vašeg budućeg objekta na parceli, radimo SITUACIONO REŠENJE – skicu želja,Vi podnosite Zahtev za izdavanje LOKACIJSKE DOZVOLE.

PROJEKAT ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Kada dobijete PRAVILA GRADNJE, sve PRETHODNE USLOVE, MIŠLJENJA i LOKACIJSKU DOZVOLU kao osnovu za izradu PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU, tek onda krećemo u zvanično projektovanje.
Urađeno IDEJNO REŠENJE, sa kojim ste bili zadovoljni i ako (u međuvremenu) nije bilo izmena, pretvaramo u PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU.

U PROJEKTAUZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU  se definišu potrebne dimenzije i tačan položaj pojedinačnih konstruktivnih elemenata. U ovom projektu se definiše način obrade i pojedini upotrebljeni materijali. Radi se i PROJEKAT VODOVODA I KANALIZACIJE kao i PROJEKT ELEKTRO I GROMOBRANSKE INSTALACIJE. Pored toga, u projektu ćete dobiti orijentacione količine potrebnih materijala, kao i troškove izgradnje
(predmer i predračun).

PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU sadrži naročito:

Opštu dokumentaciju:

rešenje o registraciji, rešenje o projektantu, licencu, projektni zadatak, pravila gradnje, saglasnosti, situacioni plan i lokacijsku dozvolu, izjavu o usaglašenosti projekata, pregled primenjenih zakona i propisa, poseban prilog iz zaštite na radu i vrednost objekta;

Arhitektonski projekat:

tehnički opis objekta, predračun građevinsko-zanatskih radova, pregled površina objekta po JUS U.C2.100:2002 i grafičke priloge (situacioni plan, crteže koji određuju objekat u prostoru – osnove, preseke i izglede)

Projekat konstrukcija:

tehnički izveštaj, statički proračun i grafičke priloge;
plan oplate i armature, šemu stolarije, osnove, preseke

Radioniči detalji:

Radionički detalji za sve elemente čeličnih konstrukcija objekta, specifikacija materijala, težine, specifikacija vijačne robe.

Projekat vodovoda i kanalizacije:

tehnički opis, predračun vodovoda i kanalizacije, hidraulički proračun, grafičke priloge – osnove i izometriju;

Projekat elektro i gromobranske instalacije:

tehnički opis, predračun elektro instalacija, proračune i grafičke priloge – osnove i šeme

Pošalji zahtev za ponudom:

[wpforms id=”1473″ title=”false”]